ఈ వార్త వింటే భార్యలంతా తాము చనిపోయాక తమకి ఇలాగే చేయమని అడుగుతారేమో

గుడులకు మనదేశంలో అసలు లోటు లేదు...కేవలం పూజించే దేవుళ్లకే కాక... సినిమా నటు

Read More